business-insurance

כיצד בוחרים ביטוח עסק?

ביזנס סיטי מציג מבחר שאלות ותשובות בתחום ביטוח העסק

האם ניתן להסתפק בביטוח בסיסי?

איזו פוליסה טובה יותר?

מהו ביטוח צד שלישי?

האם ניתן להסתפק בביטוח בסיסי?

קיימים סיכונים לא מעטים בפניהם העסק חשוף. חלק מהסיכונים נגרמים בידי אדם וחלקם נעשים על-ידי "כוח עליון". אילו ביטוחים עליכם לרכוש בכדי להגן על העסק מכל סיכוי אפשרי? תשובות בכתבה.

רוב בתי העסק מסתפקים בביטוחים בסיסיים, כדוגמת – אש פריצה, חברות מעביד וסיכוני צד שלישי, זאת מתוך שני שיקולים: חיסכון בתקציב ונטילת סיכון מחושב.

ביטוח עסק המעניק את כל הביטוחים האפשריים לעסק שלך עשוי למנוע מצבים בהם הביטוח הקיים לעסק לא מעניק כיסוי מלא לכל האירועים האפשריים שעשויים לפגוע בכלכלת העסק, או להאט את פעילותו הכלכלית והיצרנית.

ניתן לחלק את הסיכונים הפוטנציאליים לעסק לשלוש קבוצות של נזקים ומזיקים: נזקים פיסיים לרכוש המבוטח (גניבה, רעידת אדמה, שריפה), נזקים פיסיים, או נזקים פיננסיים לצד שלישי. סיכונים פיסיים אפשר לבטח על-ידי פוליסות ביטוח מסוגים שונים, כאשר היצע המבטחים הוא גדול למדי – דבר המזכיר תהליך בחירה של רכב משפחתי: ההיצע גדול כל-כך, אולם מה שמשפיע על בחירתנו, בסופו של דבר, הינו איש המכירות ומערכות הפרסום.

איזו פוליסה טובה יותר?

חיוני להיות מודעים להבדלים הניכרים שבין סוגי הפוליסות השונים. איזו פוליסה טובה יותר? ובכן, השאיפה היא תמיד למצוא ביטוח עסק המעניק את כל הביטוחים האפשריים לעסק שלך. אחרים יאמרו כי אין תשובה סופית ומוחלטת על כך – עובדה היא שכל סוגי הפוליסות נמכרות. הפתרון המושלם יהיה להתאים את הפוליסה הכללית לצרכים מיוחדים של בית העסק – ולהתחשב בשינויים ותוספות שאינם כלולים במחיר.

לרוב, מוסיפים לפוליסת הביטוח של העסק גם פוליסת ביטוח נזק תוצאתי בשל נזק ממשי לרכוש; שם מקובל אחר לפוליסה זו – פוליסה לביטוח אובדן רווחים.

מהו ביטוח צד שלישי?

קבוצת סיכונים שנייה היא נזק לצד שלישי, או במילים אחרת – נזק לצד שאינו מכונה "המבוטח". המונח צד שלישי יכול להיות מכוון לעובר אורח כלשהו; מבקר בעסק; עובדים (עבורם מוסדר ביטוח נפרד הקרוי "ביטוח חבות מעבידים".

יתר על כן, ישנם מקבלי שירות (לקוחות), להם עשוי להיגרם נזק ממשי, או פיננסי, בשל שימוש בשירות או במוצר שהעסק סיפק, או בשל הנחיות ומידע שניתנו על-ידי העסק (כדוגמת סוכני ביטוח, מהנדסים, רופאים, עורכי דין, רואי חשבון).

ביטוח עסק המעניק את כל הביטוחים האפשריים לעסק שלך יכלול גם ביטוח בפני סיכוני צד שלישי – ביטוח הכולל שתי תת-קבוצות כדלקמן: קבוצת סיכון ראשונה – נזק הנגרם לצד שלישי כמחדל או מעשה, שעשוי להתרחש בכל עסק, כגון – שריפה בבית עסק שעברה לעסק השכן, או במקרה בו לקוח מחליק בשל רצפה רטובה. קבוצת סיכון שנייה – נזק לצד שלישי בשל מחדל ייצור או נתינת שירות; היא מאופיינת בכך שהנזק נחשף בחלוף זמן ניכר מעת קרות המחדל.

be-inspiration מפתחים אנשים מקדמים עסקים