How drunk driving may hurt your career?

כיצד נהיגה בשכרות עלולה לפגוע בקריירה שלך?

אין ספק כי נהיגה בשכרות נחשבת לפסולה מכל אספקט שהוא, על כך, נראה, כי ישנה הסכמה רחבה בין כולם – החוק, בתי המשפט, חברות הביטוח ואפילו האדם הקטן שברחוב, אולם, בנוסף לסכנות לרכוש ולנפש שהיא עלולה לחשוף אתכם להם, היא עלולה לחשוף אתכם לסכנה נוספת, לפגיעה במקור הכנסתכם ובמקרים מסוימים, אף לחסל את הקריירה שלכם כליל. כיצד?

ראשית – עיקרי לשון החוק

על פי חוקי העונשין בפקודת התעבורה התשכ"א – 1961 הרשעה בעבירת נהיגה בשכרות עלולה לגרור איתה עונש של שנתיים מאסר בפועל, פסילת רישיון נהיגה לתקופה של שנתיים או קנס כספי גבוה.

סעיף 64 3א' לחוק זה קובע את המינונים של האלכוהול בנשיפה או בדם: "אחד המנויים להלן שלפי דגימת נשיפה, בגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או לפי דגימת דם בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם: נהג חדש, נהג שטרם מלאו לו 24 שנים, נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 קילוגרם, נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי".

סעיף 64 ד' א' מציין שבמידה וסירב הנוהג ברכב למסור דגימה (ינשוף, בדיקת דם או שתן) לפי דרישת השוטר, הוא יחשב כמי שעבר עבירה, למרות, שלכאורה, אין הוכחה לכך בידי המשטרה.

וכמובן, ישנה גם התייחסות בחוק לעבירות חוזרות ועבירות נהיגה בשכרות החוזרות תוך פרק זמן מסוים והעונש עליהן, באופן הגיוני, מחמיר יותר מבעת הרשעה בעבירה ראשונה.

מה קורה במקרה של תאונה?

בניגוד לפקודת התעבורה, הכורכת יחדיו נהיגה בשכרות ונהיגה תחת השפעת סם, סעיף 18 ב' 5 לתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו 1986 מתייחס בצורה שונה לכל אחד מהמקרים: היות ומצוין בו בפירוש "אבדן או נזק שנגרמו בשל היות נהג הרכב נתון להשפעת סמים", בעוד נהיגה בשכרות איננה מוזכרת בו, לכאורה, קיים כיסוי ביטוחי במקרה של תאונה כזו, אולם, מתוך הרצון ליצור הרתעה, לעיתים, שופטים מתייחסים לנוהג בשכרות מעמד של "אשם תורם" ואז, הפסיקה שונה לגמרי.

נהגים מקצועיים ועבירת נהיגה בשכרות

באופן טבעי, היה מצופה כי מי שפרנסתו נשענת על הנהיגה, לא יסכן אותה ואת מטה לחמו בהרשעה על עבירת נהיגה בשכרות, אבל תיאוריה לחוד ומציאות לחוד, וישנם עדיין נהגים מקצועיים (נהגי מוניות, נהגי משאיות ועוד) הנתפסים בביצוע עבירות כאלו. השופטים מתייחסים בחומרה רבה לנהגים כאלה, במיוחד בשל השעות הרבות שהם מבלים בכבישים ובשל משקלם של כלי הרכב בהם הם נוהגים והנזק שהם עלולים לגרום, ולרוב, מתעלמים מכך שמדובר במטה לחמו של הנאשם.

נהגים בארגון בו יש צי רכב

ההתייחסות לעבירת נהיגה בשכרות בארגונים המנהלים צי רכב הינה מחמירה, בעיקר במקרים בהם מדובר בתיקי תלתן ("תיקים אדומים") – עבירת נהיגה בשכרות בכמות אלכוהול שמעבר לרף מסוים. מאסר בפועל או שלילת רישיון (העונשים ה"חיצוניים") אינם נחשבים לדבר של מה בכך בארגונים, ולכן, ברוב הארגונים ישנם נהלים פנימיים, אשר מטרתם למנוע הגעה למצב כזה.

be-inspiration מפתחים אנשים מקדמים עסקים