תקנון חברה

תנאי שימוש באתר – www.businesscity.co.il

ביזנס סיטי סי או. איי אל בע”מ (להלן: “החברה") מאשרת גישה אל אתר האינטרנט המצוי בשליטתה והידוע בשמו www.businesscity.co.il (להלן: "האתר") – הכל בכפיפות לתנאי השימוש המפורטים להלן.

אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השירות ו/או השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך להיות כפוף לכל התנאים והכללים האמורים במסמך תנאי שימוש זה ללא כל הסתייגות ו/או התנאה מצידך. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. כמו כן שומרת לעצמה החברה את הזכות לגבות תשלום בגין מי מהשירותים אשר היא מציעה או תציע במסגרת האתר. תוקפו של שינוי תנאי מתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אנא הפסק מיידית כל שימוש באתר.

השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל המנויים על השירות ו/או משתמשי השירות ו/או האתר.

1. כללי

1.1. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.2. תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר החברה, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

1.3. בכל מקום בו מצוין בהסכם זה המילה "משתמש", כוונת ההסכם היא ל"משתמש רשום", "משתמש שאינו רשום", "גולש" וכדומה (אלא אם צוין אחרת).

1.4. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS").

1.5. המונח "מידע" ו/או "תוכן", כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות: כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). יכונו להלן: "תוכן".

1.6. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי החברה בכתובת דואר אלקטרוני office@businesscity.co.il החברה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

2. מטרת האתר

2.1. אתר זה הינו אתר פרסומי המתמחה בפרסום ומידע על ספקים ומכירת מוצרים לקהל עסקי. האתר מציע הקמת פרופיל לקוח ספק, קבלת הצעות מחיר ממספר ספקים, רכישת מבצעים און ליין ,שירותים והנחות לבתי עסק בתחומים שונים ועוד. להלן: "המוצר".

3. תנאים לשימוש באתר

3.1. השימוש באתר מוגבל למשתמש אשר עומד בכל התנאים שיפורטו להלן;

3.1.1. המשתמש הינו תושב ישראל בגיר שגילו מעל 18.

3.1.2. למשתמש ישנה כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

3.2. על מנת לבצע רכישות באתר על המשתמש לעמוד בנוסף בכל התנאים שיפורטו להלן:

3.2.1. למשתמש תעודת זהות תקפה

3.2.2. למשתמש ישנו כרטיס אשראי תקף.

4. תהליך הרישום לאתר

4.1. תהליך הרישום באתר יתבצע בהתאם לטופס הרישום.

4.2. הפרטים הנדרשים על מנת להשלים את תהליך מילוי טופס הרישום הינם;

4.2.1. פרטי המשתמש (איש הקשר) – פרטי ומשפחה.

4.2.2. שם החברה בה מועסק איש הקשר

4.2.3. כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

4.2.4. כתובת בית העסק

4.2.5. מספר טלפון.

4.2.6. על פי החוק, אינך מחויב למסור את פרטי הרישום המצוינים לעיל, אך ללא מסירת פרטי רישום מלאים ומדויקים, לא תוכל לרכוש את המוצרים הנמכרים באתר החברה ולבצע פעולות נוספות הדורשות רישום באתר.

4.2.7. אתה יודע כי הגשת פרטים שגויים הינה עבירה פלילית על פי הדין.

4.2.8. אם וכאשר החברה תמצא כי פרטי הרישום שמסרת אינם נכונים או מדויקים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד המשתמש בגין נזקים שגרם לחברה, מי מטעמה, נותני השירותים או כל צד שלישי עקב מסירת הפרטים השגויים.

5. אחריות

5.1.1. החברה אינה מביעה דעה ואינה תומכת בשום תוכן, מוצר או שירות שהגישה אליו ניתנת באמצעות האתר. אין לראות בחברה כמי שמעודדת או ממליצה על רכישתם של המוצרים או שירותים שניתנים דרך האתר. החברה אינה בודקת את תוכן, אמיתות וכדאיות המוצרים הנמכרים באתר.

5.1.2. החברה אינה מספקת את המוצרים המוצעים לרכישה באתר. יודגש, המוצרים שרכישתם מתאפשרת דרך האתר מוצעים על ידי צדדים שלישיים שונים, כגון חברות, נותני שירותים, ספקים וכדומה (להלן: "נותני שירותים"), ולא על ידי ביזנס סיטי סי או איי אל בע"מ.

5.1.3. אתר החברה נועד לקשר בין נותני השירותים השונים ועסקים, ובכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין המוצרים ו/או השירותים הנרכשים באתר

5.1.4. החברה אינה אחראית לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים. החברה לא תשא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי למצות, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי והפרעה בשירות.

5.1.5. אף אם החברה ו/או נציגיה ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.

5.1.6. שימוש באתר מהווה את הסכמתך לפטור את החברה מכל אחריות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.

5.1.7. בשום מקרה החברה ו/או ספקיה ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.

5.1.8. החברה אינה אחראית לגבי המוצרים, הטובין או השירותים הנרכשים דרך האתר או כל עסקה אחרת אשר תתבצע דרכה.

5.1.9. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.

5.1.10. בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי;

5.1.11. התוכן, המידע והחומר המצוי באתר, לרבות בנוגע למוצרים והשירותים אותם מציעים למכירה נותני השירותים השונים לרבות, ולא רק, מוצרי טבק ואלכוהול.

5.1.12. התוכן, המידע והחומר המצוי באתר, לרבות בנוגע למוצרים והשירותים אותם מציעים למכירה נותני השירותים השונים;

5.1.13. לגבי התוכן, החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר;

5.1.14. לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצאות קישור אלקטרוני מן האתר;

5.1.15. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר;

5.1.16. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או שמאפשרת גישה לאתר.

6. המוצרים

6.1. עבור כל מוצר, החברה תציג פירוט אשר יציג מה המוצר כולל (להלן: "מפרט המוצר"), כפי שפרטים אלה ימסרו לידי החברה מנותני השירותים השונים.

6.2. יודגש, מפרט המוצר, לרבות מחירו ותיאורו, מבוסס אך ורק על פרטים ומידע שנמסרו לחברה על ידי נותני השירותים ואין ביזנס סיטי סי או איי אל בע"מ אחראית לתוכנם ומהימנותם.

6.3. החברה אינה מנטרת את המידע שמועבר אליה מנותני השירותים השונים, וכל טענה בהקשר לטיבו ומהימנותו של המידע כאמור המופיע במפרט המוצר תופנה לנותני השירותים עצמם.

6.4. מפרט המוצר יפרט את דרכי אספקת המוצר. בכל מקרה, אספקת המוצרים תהיה באחריותם הבלעדית של נותני השירותים, הכל כפי שמופיע במפרט המכרז.

6.5. במפרט המוצר ניתן יהיה לבדוק האם ניתן לרכוש את המוצר ב"כפל מבצעים", או שמא ניתן לרכוש אותו רק פעם אחת מאותו חשבון משתמש.

6.6. מחיר המוצרים המוצגים למכירה מוצג בשקלים חדשים, והמחיר המוצג כולל מע"מ, אלה אם צוין אחרת.

6.7. החברה, ונותני השירותים לא מתחייבים שהמוצר יהיה זמין בכל עת. בכל זמן ומכל סיבה שהיא, רשאים נותני השירותים והחברה להסיר מוצר מרשימת המוצרים שמוצעים למכירה באתר.

6.8. למען הסדר הטוב, החברה ממליצה למשתמשי האתר לבצע בדיקה נאותה לגבי נותן השירותים עצמו ומחיר השוק של המוצר אותו המשתמש מעוניין לרכוש.

6.9. תמונות המוצר, ככל שיהיו, יסופקו על ידי נותני השירותים עצמם וכל טענה בגין אי התאמה בין תאור ותמונת המוצר לבין המוצר בפועל יש להפנות אל נותן השירותים ישירות, שכן החברה עצמה אינה אחראית במקרה של סתירה כאמור.

7. השימוש באתר

7.1. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

7.2. באתר יתכן ותעמוד לרשות המשתמשים האפשרות "להעלות" תוכן לאתר . עם תחילת השימוש אתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר.

7.3. השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.

7.4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג וכדומה, Crawlers, RobotS לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

7.5. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

7.6. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

7.7. התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.

7.7.1. אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

7.7.2. רשומות הנתונים כפי שמופיעים במחשבי החברה או מי מטעמה יהווה את המועד הקובע בכל עניין הקשור לשימוש באתר, לרבות, סכסוכים, מחלוקות, בין אם בבית המשפט ובין אם מחוצה לו, וכל עניין שמצריך הסתמכות על נתונים שקשורים לשימוש באתר.

8. קישורים חיצוניים

8.1. האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink ) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים"), וממקורות אלה אל האתר עצמו.

8.2. אם לא נאמר במפורש אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי החברה, לגבי אותם מקורות אחרים.

8.3. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תשא בכל אחריות בקשר לכך.

8.4. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

8.5. מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר. החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

9. שימוש לרעה באתר

9.1. החברה שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בו. אנא דווח על כל בעיה ו/או תוכן פוגעני ו/או כל הפרת מדיניות.

9.2. החברה שוקדת לוודא כי השירותים המוצעים באתר לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר או כל זכויות אחרות של צדדים שלישיים. אם אתה חושש כי זכויותיך הופרו, אנא שלח הודעה על כך למשרדנו בהקדם האפשרי לכתובת דוא"ל: office@businesscity.co.il ואנו נפעל בהקדם האפשרי כדי לבדוק את תלונתך.

9.2.1. בשל כך שהחברה אינה יכולה לוודא כי משתמשים באתר הינם הבעלים החוקיים זכויות בתוכן, במידע ובקבצים המועלים לאתר, אנו נזקקים לעזרתך לצורך זיהוי של פריט שיש בו כדי הפרה של זכויותיך או הפרה של זכויות צד שלישי.

9.3. אנו נגביל פעולה של משתמש ו/או נשהה פעולה של משתמש ו/או נסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או נמנע גישה ממשתמש וננקוט בצעדים טכנולוגים ומשפטיים כדי לשמור על זכויות של צדדים שלישיים.

9.4. יודגש, החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל ולמנוע פעילות של משתמש באתר באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במקרים אלו, שבהם החברה תסבור כי משתמש פעל באופן שנוגד את תנאי שימוש אלה, או בכל עניין שהחברה תמצא לנכון, החברה תנקוט בכל האמצעים שעומדים לרשותה ללא מתן הודעה מראש למשתמש, לרבות, ולא רק, במקרים כגון ;

9.4.1. משתמש שמסר לחברה פרטים אישיים שגויים.

9.4.2. משתמש שביצע מעשה\מחדל אשר לטעמה של החברה עלול לפגוע בה או בצדדים שלישיים.

9.4.3. משתמש שכרטיס האשראי שברשותו אינו מאפשר את החיוב (כרטיס שנחסם או הוגבל).

9.5. החברה לא תהיה אחראית בגין כל פעולה שגרמה לשיבוש באתר, לרבות, ולא רק, מקרים בהם נעשו פעולות בלתי חוקיות או פעולות של שימוש לרעה באתר, למעט, אם הפעולה נעשתה על ידי החברה עצמה, שלא בתם לב ובזדון.

10. תוכן באתר

10.1. החברה אינה מנטרת ואינה בודקת מידע המועלה לאתר ואין היא יכולה לבדוק ולנטר מידע המועלה לאתר. החברה אינה מנטרת ואינה בודקת מידע הנסרק לאתר באופן אוטומטי ואין היא יכולה לבדוק ולנטר מידע הנסרק לאתר.

10.2. החברה מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומו של שיח פורה באתר, תוך השתתפות פעילה של המשתמשים באתר. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של חופש הביטוי באתר, רשאית החברה להסיר כל תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים בין באמצעות הפרה של זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים וכיו"ב.

10.3. החברה רשאית להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמש העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים.

10.4. אין החברה יכולה לפקח על כל המידע המועלה לאתר על ידי המשתמשים. בלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות על האתר כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

10.5. החברה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצגים באתר ע"י המשתמשים או המפרסמים השונים. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

10.6. הינך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם תוכן, מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:

10.6.1. עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר שלא בהתאם ליכולות האתר;

10.6.2. אסורים לפרסום או לשימוש, והם בגדר לשון הרע, גזענות, איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר, תכנים בעלי אופי מיני בוטה;

10.6.3. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי חיקוק או עלולים לעורר אחריות משפטית, תכנים שיש בפרסומם עבירה פלילית או אזרחית, תכנים הפוגעים בפרטיות, תכנים מזיקים, תכנים פוגעים ברגשות הציבור;

10.6.4. הם בגדר שליחת הודעות ספאם (spam) הודעות שרשרת ו/או הודעות אחידות, העלאה של קוד תוכנה לאתר, העברת מכתבי שרשרת ו/או דואר זבל;

10.6.5. עלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, בלי הגבלה, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

10.6.6. כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), סוסים טרויאניים, תולעים (worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;

10.6.7. כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

10.6.8. כוללים תוכן העלול להטעות צרכן;

10.6.9. כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

10.6.10. כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.

10.7. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

10.8. החברה אינה מתחייבת לשמור מידע שהועלה לאתר. החברה אינה מתחייבת, שמידע שפורסם באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתר.

10.9. התכנים המפורסמים על ידך יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות העלאת התכנים. על כן, החברה לא תשא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתיגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

10.10. החברה לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה, בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

10.11. החברה ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר לתכנים המתפרסמים על ידך באתר ובקשר לתכנים המפורסמים באתר על ידי משתמשים אחרים. משכך, החברה אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות הנובעות מהשימוש בהם וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

11. חיובים וביטולים

11.1. התשלום באתר יבוצע באמצעות תשלום מאובטח בתקן PCI DSS.

11.2. חיוב כרטיס האשראי של המשתמש בעבור מוצר שרכש, יתבצע בו במקום או במידה ויש כמות מינימום לרכישה יתבצע החיוב ברגע המעבר לעסקה מאושרת.

11.2.1. במקרה וחברת האשראי אינה מאפשרת חיוב של משתמש (כרטיס חסום\מוגבל), המתשמש לא יהיה זכאי לרכוש את המוצר, ויהיה כפוף לדמי ביטול ו\או משלוח, ככל שיהיו, כפי שיפורטו להלן.

11.3. החברה או נותני השירותים שומרים לעצמם את הזכות לבטל בכל מועד את זמינות המוצרים לרכישה, ביטול רכישות שכבר בוצעו, לרבות, ולא רק, במקרים בהם נמצא כי חלו טעויות במפרט המוצר.

11.4. במקרה של ביטול כאמור, החברה תיידע את המשתמש על ידי שליחת הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני שסופקה לחברה במעמד הרישום.

11.5. יודגש, חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), קובע כי צרכן רשאי לבטל רכישה של מוצר על ידי מתן הודעה בכתב במועד שלא יאוחר משבועיים מיום קבלת המוצר עצמו או טופס הגילוי, הכל לפי המאוחר שבינהם.

11.6. בנוסף, לגבי מתן שירות, קובע החוק כי צרכן רשאי לבטל את רכישתו לא יאוחר משבועיים מיום רכישת המוצר, ובתנאי שהביטול יעשה לפחות במועד של שני ימי עבודה טרם מועד המימוש המתוכנן שבו השירות צריך היה להינתן. למרות האמור לעיל, במקרים שהשירות הינו בעל אופי של חופשה, בילוי או שירותי הארחה – עומדת לצרכן הזכות לבטל את הרכישה עד שבעה ימי עבודה טרם מועד מימוש השירות הנ"ל.

11.7. יודגש, לא תמיד תעמוד לצרכן זכות הביטול של מוצר שנרכש דרך אתר החברה, לרבות, ולא רק, בכפוף למקרים המפורטים בחוק.

11.8. דמי ביטול יכולים ויגבו על ידי החברה עצמה או על ידי נותן השירותים. בכל מקרה, רק על ידי אחד מהם. במקרה של ביטול כאמור על ידי צרכן, רשאים הן החברה והן נותן השירותים לגבות את דמי הביטול מהצרכן. לפנים משורת הדין, רשאים החברה והצדדים השלישיים לוותר על גביית דמי הביטול באם ימצאו זאת לנכון.

11.9. דמי ביטול, ככל שידרשו, יהיו בסכום של חמישה אחוז מגובה העסקה עצמה, או על סך מאה שקלים, הכל לפי הנמוך מבניהם. החברה או נותן השירותים, ישיבו לצרכן את הסכום ששילם בעבור המוצר, בניכוי שיעור דמי הביטול, במועד שלא יעלה על ארבעה עשרה ימים ממועד הגשת בקשת הביטול. נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

11.10. למרות האמור לעיל, לא יגבו דמי ביטול כאשר ישנה אי התאמה בין מפרט המוצר לבין המוצר שנמסר בפועל למשתמש.

11.11. ביטול שנעשה במועד מאוחר למועד משלוח המוצר בפועל – לא יפטור את הצרכן מתשלום עבור דמי המשלוח עצמו.

11.12. משתמש אשר רכש מוצר ומעוניין לבטל את רכישתו, יבצע את בקשת ביטול הרכישה על ידי פניה לחברה בדואר אלקטרוני office@businesscity.co.il. הפניה חייבת לכלול יכלול את פרטי המשתמש כפי שמופיע בטופס הרישום.

11.13. החברה תעשה את מירב המאמצים להעניק למשתמש שירות גמיש במקרה והמשתמש יהיה מעוניין בביטול רכישה של אחד ממוצרי האתר.

11.14. הוראות תנאי שימוש אלה אינן באות להחליף את הוראיות הקוגנטיות של חוק הגנת הצרכן – ובכל מקרה של סתירה, יגברו הוראיות של האחרון.

11.15. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הצעה, עסקה או רכישה של מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים;

11.15.1. כאשר החברה חושדת כי התבצעה\מתבצעת באתר פעילות שאינה חוקית.

11.15.2. כאשר החברה סבורה כי נתקיימה תקלה טכנית אשר מנעה\מונעת שימוש סביר באתר.

11.15.3. כאשר החברה סבורה כי התרחש כח עליון, מלחמה, פעולות איבה או טרור אשר מונע המשך שימוש סביר באתר.

11.15.4. כאשר החברה סבורה כי התרחשה טעות באחד מנתוני מפרט המוצר, בתוכן האתר או בכל עניין הקשור למכירת המוצרים.

11.15.5. כאשר החברה סבורה כי נתבצעה פעולה שסותרת אחת מהוראות תנאי שימוש אלה.

11.16. אנו ערבים לכך שביצוע עסקאות סחר אלקטרוני שלך יהיה מאובטח ובטוח. כל העסקאות מועברות דרך פרוטוקול תקשורת מאובטח (SSL), אשר מצפין את המידע האישי לפני שהוא נשלח ונצפה על ידי אלה שיש להם זכויות גישה מיוחדת למערכות אלה והנדרשים לשמור על המידע האישי חסוי. מידע רגיש שלך יהיה מאוחסן בשרתים מאובטחים ומוצפנים.

11.17. מיד עם סיום הרכישה תשלח חשבונית מס/קבלה למייל. החשבונית תירשם על שם החברה/ בית העסק / האדם הרשום לאתר בליווי יתרת הפרטים הנדרשים שהוזנו בשדות הרלוונטיים.

11.18. מימוש המבצע הינו באופן מיידי בהתאם לתנאים המפורטים במבצע. השובר ישלח ללקוח במייל בסיום הרכישה. הלקוח יתנהל מול בית העסק למימושו.

12. רציפות, זמינות ואמינות השירות

12.1. החברה עושה כל שביכולתה לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אין היא יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע, כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנו.

12.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.

12.3. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת, את מבנהו, ומראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

12.4. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

13. שיפוי

13.1. אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

14. פרטיות

14.1. החברה מבצעת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.

14.2. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בשירותים באתר.

14.3. אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. החברה לא תשכיר, לא תמכור ולא תעביר את הפרטים האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים לצורך מטרות שיווק ללא הסכמתך המפורשת.

14.4. החברה רשאית להעביר את פרטיך ככל שנדרש למימוש רכישת המוצר.

14.4.1. עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ובדואר, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל החברה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאתר בדוא"ל office@businesscity.co.il .

14.5. מטבע הדברים, לאור אופיה של רשת האינטרנט, החברה אינה יכולה להבטיח כי פרטי המשתמש לא יחשפו לצדדים שלישיים אשר ישיגו את המידע האמור בדרכים לא חוקיות ושלא באישור החברה.

14.5.1. למשתמש לא תעמוד כל טענה בעניין אשר נובע ממידע אשר הגיע לצדדים שלישיים כאמור, ולא תהיה למשתמש כל זכות תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה בעניין אשר נובע מאותו מידע. המשתמש באתר פוטר את החברה מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

14.6. החברה תעביר את פרטיו של המשתמש במקרים הבאים;

14.6.1. כאשר החברה סבורה כי משתמש באתר ביצע\מבצע פעולה שעלולה להזיק לחברה, מי מטעמה או לצדדים שלישיים.

14.6.2. אם החברה סבורה כי המשתמש עושה באתר שימוש אשר עלול לאפשר, לעודד או לסייע בביצוע מעשה שאינו חוקי או שאינו תואם את תנאי שימוש אלה.

14.6.3. כאשר החברה סבורה כי משתמש הפר אחד מתנאי שימוש אלה.

14.6.4. למען ציוות לצוו מבית משפט, במחלוקת או הליך משפטי שהחברה היא צד לו.

15. הגנה על פרטיות

15.1. הינך אחראי באופן מלא לשימור סודיות הסיסמה ופרטי החשבון שלך. כל תוצאה של חשיפת פרטים אלו על ידך לצד שלישי כלשהו, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, תחול עליך בלבד והחברה לא תשא בכל אחריות בקשר לכך. יתרה מזו, הנך אחראי באופן מלא לכל פעילות המתבצעת בחשבונך ולחברה לא תהיה כל אחריות שהיא לפעולות המבוצעות על ידך תוך שימוש בשירות.

15.1.1. יש להדגיש, כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך ועל פרטיותך, תוך שימוש באמצעים רבים וחדשניים. כמו כן, דואגת החברה לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת. יחד עם זאת, החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר יגרם על ידי החברה ו/או מי מספקיה ו/או מי מטעמה, שלא במתכוון, בהקשר לאמור לעיל.

15.2. החברה תימנע ככל האפשר מלמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש ו/או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/ על פי כל דין ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית ו/או שנעשו מטעמך באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

15.3. שמירת סודיות המידע לגבי כל משתמש תיעשה בהתאם למקובל באתרים מסוג זה.

15.4. לתשומת לב הגולש-חלק מהפרטים אשר נמסרו על-ידך, באתר לרבות במסגרת מתן המלצה /חוות דעת על עסק , לרבות שם ועיר מגורים, עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת על ידך באתר.

16. זכויות יוצרים

16.1. כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.

16.2. האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהחברה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר. אתה רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.

16.3. כל זכויות היוצרים באתר לרבות עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות החברה בלבד ו/או ספקי התוכן של החברה ו/או השותפים העסקיים של החברה.

16.4. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

16.4.1. על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתר נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להימנע מלמסור לחברה תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו וכי הנך בר רשות להתרת פרסומם באתר.

17. סימני מסחר

17.1. שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר הרשומים של החברה והבלתי רשומים של החברה הם קניינה הבלעדי של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

18. פרסומת

18.1. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. החברה אינה בודקת את תוכן, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.

19. יצירת קשר עם בתי העסק

19.1. חלק ממספרי הטלפון הנכללים באתר הינם חלק משירות תוכן המופעל ע"י החברה, ומספרים אלו מפנים את המתקשר לבית העסק המתפרסם באתר. משתמש העושה שימוש במספר זה, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש. החברה לא תעשה שימוש במידע כאמור לצרכים פרסומיים וכן לא תעביר את המידע לצד שלישי כלשהו.

20. קבצי Cookie

20.1. Cookie הינו קובץ טקסט המועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי באמצעות שרת האינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב-Cookie בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אתכם במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר שנית. המידע המצוי על ה-Cookie מוצפן כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הנ"ל. בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לחברה להשתיל Cookie במחשבך ולהשתמש במידע האגור בכדי לזהותך על פיו.

21. הפסקת השימוש

21.1. החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה סעדים כלשהם.

21.2. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא יעמוד באחד מתנאי שימוש אלה.

21.3. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת ip מכניסה לאתר, לסלק משתמש מפורומים באתר, למנוע ממשתמש יכולת לפרסם טוקבקים (Talkbacks) באתר ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.

22. סמכות שיפוט

22.1. לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי. על מסמך תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.

22.2. על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.

23. הטבות נוספות

23.1. כל הטבה אשר תינתן ללקוח מעבר לזו הקיימת באתר, באופן של אחוזי הנחה נוספים לרכישת מבצע, תהא לשימוש חד פעמי ללקוח ולמבצע אחד בלבד. לא יהא ניתן להשתמש בקוד מעבר לרכישת מבצע בודד באופן חד פעמי.

24. יצירת קשר

24.1. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג' מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

25. העלאת תכנים חיצוניים

25.1.  מערכת האתר מזמינה אתכם להוסיף מאמרים מקוריים משלכם לבימה לעסקים של האתר ביזנס סיטי.

25.2. אתם מוזמנים לשלוח מאמרים בנושאים עסקיים ובכל הקשור בענף העסקים.

25.3. על המאמרים להיות לפחות 300 מילה – וכן לא יפורסמו מאמרים שיווקיים או שמנוגדים לערכי האתר.

25.4. כל מאמר שעולה מחויב בהעלאת תמונה במשקל עד 400kb .

25.5. המאמרים שעולים יעברו קודם את אישור הנהלת המערכת.

 

be-inspiration מפתחים אנשים מקדמים עסקים