Risk Management

ניהול סיכונים: תהליך הכנה ושירות

סקר סיכונים/ניהול סיכונים:

כל מפעל/ארגון/חברה פועל תחת מגוון רכב של סיכונים:

  • סיכונים בבטיחות.
  • סיכונים סביבתיים.
  • סיכונים תפעוליים.
  • סיכונים באבטחת מידע.

לב ליבה של תוכנית סקר הסיכונים היא להכין תוכנים מפורטת של איתור הסיכונים הנמצאים
בשטח העבודה,הטיפול,הדרכים למניעתם,וההיתמודדות איתם.
בתהליך סקר הסיכונים מנתחים:מיקום של סביבת עבודה,תפקידים בעלי יכולת לסיכון בטיחות העובד,
חומרים מסוכנים,עמדות עבודה,בתהליך ניהול הסיכונים קובעים האם הפעולה בגדר "הסיכון הקביל"
ובמידה ולא איך מטפלים ומנהלים את הסיכון להפיכתו "לסיכון קביל".
בתהליך סקר הסיכונים מנתחים כל:תפקיד,פעולה,סביבה,מידע תעסוקתי ומבאים אותו לרמת "הסיכון הקביל"
נשתמש בכל הכלים והתהליכים שברשותנו לייצר סביבת עבודה בטוחה ולהוריד את כל הסיכונים הקימים
שהחברה תוכל להתנהל בצורה בטוחה ללא מפגעים סביבתיים ותפעולים למינהם.

תהליך ניהול סקר הסיכונים השלבים:

  • הערכת סיכונים-שלב הערכה של רמת הסיכון לאירוע חריג ומסוכן שנובע:מהסביבה,תפקיד,פעולה,חומרים מסכונים,דליפת מידע אירגוני סודי.
  • זיהוי גורמי סיכון-שלב האיתור של הגורמים המהווים פוטנציאל לפגיעה בעובדים,ציוד,סביבה.
  • בקרת סיכונים-שלב הפעולות המבוצעות ע'י המפעל/חברה להקטנת הסיכון לפגיעה בעובדים,בסביבה,ובציוד.
מעקב וניהול אחר יישום הדרישות,ותוכנית היערכות במטרה להוריד את רמת הסיכון.
מבוצע ע'י רשימת סיכונים הקיימים באירגון וממוינים לפי סדר העדיפויות לטיפול והורדת רמת הסיכון "לסיכון קביל"
מהם המטרות של ניהול סקר הסיכונים:
  • הפחתת הסיכון באירגון ע'י הקטנת ההסתברות להתרחשות אירוע בטיחות.
  • צמצום ומניעת התאונות בעבודה והפגיעה בבריאות העובדים.
  • מניעת הפרעות לפעילות שוטפת בעבודה,ויצירת סביבת עבודה בטוחה.

חברת אריאל בטיחות ואיכות בעבודה מבצעת הליכי ניהול סיכונים בחברות רבות ע"י בניית מודלים
מתאימים לכל חברה.במסגרת ההליך מצויינות נקודות התורפה הקשורים לתהליכים:תפעוליים,סביבתיים
ודרכי התמודדות להורדת רמת הסיכון.
אנחנו מחוייבים לשירות ורמת מקצועיות הטובה ביותר במחירים הנוחים ביותר.

לאתר למידע ושירותים נוספים:

WWW.SAFETYWORK.CO.IL


be-inspiration מפתחים אנשים מקדמים עסקים